• 2022-08-27
  • Admin

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมหลักสูตร Basic Air Cargo ให้กับพนักงานภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจถึงพื้นฐานต่างๆ ของการขนส่งทางอากาศและสามารถนำข้อมูลที่อบรมไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน เช่น ประเภทของเครื่องบิน การโหลดสินค้า การจัดเรียงสินค้าบนเครื่อง เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ มาถ่ายทอดประสบการณ์และให้ความรู้กับพนักงาน ในบรรยากาศแบบเป็นกันเอง ห้อง World Air Business Lounge

 

Share This