• 2022-06-20
  • Admin

เมื่อมิถุนายน 2565 บริษัท เวิลดิ์ แอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ได้รับการต่ออายุระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 จาก ACM-CCAS ซึ่งเป็นสถาบันที่ให้การรับรองในระดับนานาชาติ ทั้งนี้บริษัทได้มีการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ รวมถึงการพร้อมปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดการคุณภาพการให้บริการและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการ

Share This